Nasz Statut:

STATUT

STOWARZYSZENIA na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Pełna Chata”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Pełna Chata”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 • 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Więcławicach Starych 50, 32-091 Michałowice.
Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami), ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) oraz niniejszego statutu.

 • 4

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć się w związki.

 • 7
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział II
Cele i środki działania

 • 8

Bazując na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych celami stowarzyszenia są:

 

 1. Działanie na rzecz wspomagania w wychowaniu i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
 2. Zapobieganie negatywnym wpływom środowisk patologicznych na rozwój dzieci i młodzieży,
 3. Wspieranie wychowawcze i duchowe dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 4. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności promującej wpływ kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia na rozwój ludzi młodych.
 5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie ekologii i ochrony środowiska, a także wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie  jej tradycji.

 

 • 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie pozaszkolnych warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz filmowych,
 2. aktywny udział w życiu parafii, przeglądach i festiwalach kulturalnych i religijnych,
 3. Prowadzenie dziecięcego zespołu instrumentalno-wokalnego,
 4. Naukę gry dla dzieci na instrumentach muzycznych,
 5. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, konferencji i szkoleń,
 6. wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw muzycznych związanych z celami Stowarzyszenia,
 7. Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.
 8. fundowanie stypendiów,
 9. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 10. Organizowanie rajdów, zlotów, imprez turystycznych propagujących zdrowy styl życia oraz turystyczne i historyczne walory regionu,
 11. organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
 12. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
 13. inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem,
 14. Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym,
 15. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
 16. Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych,
 17. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym.

 

W zakresie wykonywania zadań będących w sferze zadań publicznych stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną.

W pozostałych dziedzinach działalność stowarzyszenia prowadzona jest nieodpłatnie.

Działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna jest prowadzona na zasadach rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności. Powyżej wskazana zasada obowiązuje odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 • 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

 

 • 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu), która:

 1. Złoży deklarację członkowską,
 2. Uzyska poręczenie dwóch członków Stowarzyszenia,

 

 • 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 • 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 • 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 • 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.

 • 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Wykonywania prac na rzecz stowarzyszenia w ramach realizacji celów.
 • 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 • 19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 • 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
 1. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy,
 4. na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • 21

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 23

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania + 1.

 • 24

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje z rzędu.

 • 25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

 • 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50 % +1 członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie. W takim przypadku podjęte uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 • 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalania zmian statutu.
 3. Wybór Prezesa Zarządu,
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwalanie budżetu.
 9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 10. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 14. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 • 28
 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
  Każdy z Członków Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w sprawach niemajątkowych.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób (w tym: Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza). Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości,
 10. przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego
 • 29
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zebraniem Członków.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, i sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. nadzór nad bieżącą gospodarką finansową stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp.,
 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 4. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 1. Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:
 1. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 • 30

W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 • 31
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
 4. z dochodów z działalności odpłatnej stowarzyszenia,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.
 6. z organizacji zbiórek publicznych przeznaczanych na cele kultu religijnego, działalności charytatywnej, oświatowej i wychowawczej.
 1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na realizację działalności statutowej.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu łącznie: Prezesa i jednego z Członków Zarządu, a pod nieobecność Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika lub Sekretarza i Skarbnika.
 6. Niniejszy statut zabrania:
 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 33

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 • 34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

 

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto

na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

w dniu 30-03-2014 r.

 

 

……………………………………………………..

Przewodniczący i Sekretarz Zebrania

Leszek Hinc i Katarzyna Kmita

Wersja do pobrania – poniżej:

statut_spc_poprawki_300314